4 sep 2018

Alternativ bruk av "legelokalene"

«Legelokalene» står i dag tomme da det er vanskelig å få leid dem ut, især om vi ikke ønsker virksomhet som medfører mye trafikk, ytterligere press på parkeringsplassene, matlukt og matavfall. Legekontor, fysioterapeuter og lignende servicevirksomheter foretrekker i dag å samle seg i legesentre og behandlergrupper, hvor de kan dele på kostnader til kontor og personale, og i tillegg få et fagmiljø. Det er hyggelig med servicetilbud i nærmiljøet, men tiden ser ut til å ha løpt ut for disse ordningene.

Lokalene fremstår i dag som nedslitte og må pusses opp fullstendig før utleie eller vi må leie ut billig til noen som gjør dette selv. Styret anser det som vanskelig å få en fornuftig leieinntekt på disse lokalene som næringslokaler og vurderer muligheten for å søke omregulering til bolig, for så å bygge flere hybler for utleie.

Det er mulig å bygge en leilighet der og selge den ut som en ny andel.  Imidlertid er lokalene uten balkong, ligger på gateplan med store vinduer og biler som parkerer under, og ligger direkte under festlokalene. Dette vil sannsynligvis gjøre en leilighet lite attraktiv ved salg, men neppe ha like stor betydning for hybler.  Det bør være plass til 3 eller 4 hybler i lokalene. Skulle borettslagets behov endre seg i fremtiden, vil det fortsatt være mulig å omdisponere lokalene til annet formål, så lenge de ikke er solgt ut som en egen andel.

Styret kan ikke ta denne beslutningen alene; slik omregulering og ombygging krever vedtak i generalforsamling. Saken krever imidlertid en del forberedelser og det er liten grunn til å bruke tid og krefter på å utrede, dersom det ikke er støtte blant andelseierne.

Styret har derfor sendt ut en liten undersøkelse til alle eiere med epostadresse. Undersøkelsen er ikke bindende på noe vis, den er kun en indikator for styret på om det er noe poeng å gå videre i retning av en omregulering.

Om du ikke har mottatt invitasjon til undersøkelsen, kan du få den tilsendet ved å sende epostadressen din til styret@ulvenborettslag.no

 

Hilsen styret